تفاوت بی متال با کلید حرارتی

کلید حرارتی چیست ؟

کلید حرارتی